IPI International Potash Institute
IPI International Potash Institute

Field day at the Spice Research Center, Shibganj, Bogra, Bangladesh

Field day at the Spice Research Center, Shibganj, Bogra, Bangladesh. Photo by B. Tirugnanasotkhi. 

Field day at the Spice Research Center, Shibganj, Bogra, Bangladesh.
Photo by B. Tirugnanasotkhi.